Programma


Het project Omdat elk kind telt! In Zuidoost is gebaseerd op de uitgangspunten en methodes die succesvol zijn bij grootschalige duurzame veranderingen in onderwijssystemen in binnen- en buitenland. Leidraad hierbij vormt het werk van Michael Fullan. De volgende vier pijlers vormen uitgangspunten voor het programma:

 

Werken vanuit morele betekenisgeving & maatschappelijke relevantie
Alle betrokkenen zijn zich bewust van de betekenis van het doel van het project. Het project wil een bijdrage leveren aan het versterken van de samenleving in Zuidoost door het onderwijssysteem te verbeteren.

Het verbeteren van de leefbaarheid in Zuidoost en de opvang van sociaal economische problematiek loopt parallel met het verbeteren van schoolprestaties. Wie wil investeren in de toekomst, zal investeren in de opleiding van kinderen en jongeren. Dit wordt gedaan door voor iedereen bij de leerprestaties de lat hoger te leggen en de verschillen die er tussen prestaties van individuele leerlingen zijn, kleiner te maken. Het verbeteren van de onderwijsprestaties heeft direct invloed op economische groei en communicatie binnen de wijk.

 
Ontwikkelen van leiderschap
Een tweede pijler van het programma betreft leiderschap. Bij het vormgeven van duurzame organisatie-ontwikkelingen is leiderschap de meest cruciale factor. Tijdens dit project zullen directieleden, intern begeleiders en rekenspecialisten binnen Professionele Leer Gemeenschappen hun leiderschapskenmerken verder kunnen ontwikkelen. Het ontwikkelen van denkkracht in de richting van lange termijnoplossingen, het stimuleren van systeemdenken en het vooruit kunnen lopen op de complexiteit van veranderingen, krijgen in dit programma veel aandacht.

Vergroten capaciteit van het systeem en ontwikkelen individuele professionals
Een derde pijler van het programma is enerzijds het mobiliseren en ontwikkelen van de teamkracht en anderzijds het ontwikkelen en versterken van het handelen van de individuele professional.

 

De kracht van het team
Het vergroten van teamkracht heeft betrekking op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties (van groepsleerkrachten, gespecialiseerde leerkrachten, schoolleiders en bestuurders) én het aanboren van nieuwe middelen (in de vorm van tijd, ideeën en materialen) op het domein rekenen. Vergroten van teamcapaciteit gaat ook over het ontwikkelen van een gezamenlijke nieuwe identiteit en de motivatie om, door middel van de ontwikkeling van de eigen organisatie, samen te werken aan duurzame kwaliteitsverbetering van de rekenprestaties van de leerlingen.

 

De kracht van de leraar

Eén van de meest krachtige drijfveren bij verandering is het leren van collega’s (peers), vooral van diegene die bij de implementatie van nieuwe ideeën een stap verder zijn. In het programma worden mensen in Professionele Leer Gemeenschappen uitgenodigd om ‘te leren leren’. Daar kan men kennis creëren, vermeerderen, delen en spiegelen aan opvattingen van anderen. Een regelmatig evalueren maakt ook deel uit van het programma.


Het organiseren van consistent innovatiebeleid
Pijler vier heeft betrekking op het ontwikkelen van een consistent innovatiebeleid. Het creëren van samenhang is een doorgaand proces, waarbij je samen in dezelfde richting werkt en losse onderdelen verbindt.

 

 

PROGRAMMALIJNEN

Het project Omdat elk kind telt! In Zuidoost is ontwikkeld op basis van twee programmalijnen:

• Het verbeterproces
Elke school ontwikkelt op grond van een gedegen analyse van de huidige situatie een realistisch haalbare verbeteraanpak voor de beoogde kwaliteitsverbetering van het rekenonderwijs, richt het verbeterproces in, voert de planning uit en volgt de resultaten van de uitvoering.
• Samen leren
Het ontwikkelen en versterken van het handelen van de individuele professional vindt plaats in Professionele Leer Gemeenschappen. Hier ontmoeten de professionals van verschillende schoolteams elkaar, verkennen zij gezamenlijk relevante thema's van sterk rekenonderwijs, wisselen ervaringen uit en leren van elkaar over de eigen rol en taken. (Zie ook de introductie onder de knop PLG's).

 

 

FASERING EN PLANNING

De opzet van het project verdeeld over de drie jaren:


 

 

 

Het verbeterproces

2008/2009

 

• Oriëntatie op problematiek

• Ontwerpen verbeteraanpak/ inrichten verbeterproces

• Opstellen verbeterplan

2009/2010

 

• Uitvoeren verbeterplan

• Monitoren resultaten verbeteracties

•  Tussentijds bijstellen verbeter-aanpak

• Opstellen verbeterplan

 

 

2010/2011

 

• Uitvoeren verbeterplan

•  Monitoren resultaten verbeter-acties

•  Tussentijds bijstellen verbeter-aanpak

Professionele Leer

Gemeenschappen

 

• PLG leerkrachten

• PLG directies

• PLG intern begeleiders

• PLG rekenspecialisten

•  PLG rekenverbeterteams:

6 bijeenkomsten

•  PLG bestuurders:

2 bijeenkomsten

 

 

De inrichting van de PLG's vindt plaats op grond van de evaluatie-resultaten over schooljaar 2009/2010.

De rekenmonitor

 

Nulmeting:

oktober/november 2009

Tussenmeting:

september/oktober 2010

Eindmeting: september/oktober 2011


De volledige versie van het projectplan kunt u hier downloaden. 
Klik hier voor de informatiekaart met het uitgebreide programma 2010-2011.