Ambitie


De schoolbesturen van het primair onderwijs in Amsterdam Zuidoost hebben de krachten gebundeld om het rekenonderwijs in hun scholen meetbaar en merkbaar te verbeteren. Dat is nodig omdat slechts een derde van de scholen rekenresultaten laat zien die voldoende zijn. De schoolbesturen hebben daarom een project opgezet om in alle scholen de beoogde kwaliteitsverbetering van het rekenonderwijs tot stand te brengen. Het project heeft als motto Omdat elk kind telt! in Zuidoost en wordt uitgevoerd in drie schooljaren: 2008/2009, 2009/2010 en 2010/2011.

 

De aanleiding
Het rekenonderwijs op de basisscholen in Zuidoost kan en moet beter. Dat is de mening van negen besturen van scholen voor basisonderwijs in Amsterdam Zuidoost. De Inspectie heeft aangegeven dat er in het Amsterdamse onderwijs tekortkomingen zijn op het gebied van de leerlingenzorg, het aanbod van taal en de afstemming van het onderwijsleerproces. Ook is het percentage LWOO-leerlingen fors hoger dan in andere grote steden. Diverse scholen kampen met een tekort aan personeel, veel directiewisselingen en een te hoog percentage onbevoegde leraren.
Uit de gegevens van het Amsterdams Monitorbedrijf blijkt dat een aantal scholen in Amsterdam Zuidoost op het onderdeel rekenen/wiskunde tot 20% lager scoren dan scholen met eenzelfde leerlingpopulatie elders in het land. Wanneer we uitgaan van de door de inspectie gehanteerde ondergrens, worden 15 scholen zelfs als rekenzwak aangemerkt.
 
Zuidoost: een complexe omgeving
Amsterdam Zuidoost is een stadsdeel met een grote diversiteit aan culturele achtergronden. Het ontwikkelen van passend onderwijs in dit gebied is zowel een voorrecht als uitdaging. Maar er zijn ook veel vragen en zorgen over de behaalde prestaties en de kwaliteit van het onderwijs in relatie tot toekomstperspectieven van de kinderen. Aandachtspunten daarbij zijn bijvoorbeeld: de kwaliteit van de competenties van de leerkracht en het hoge aantal jongeren dat geen startkwalificatie haalt.


Iedereen draagt bij
Het project Omdat elk kind telt! In Zuidoost heeft als doel het rekenonderwijs op de scholen in Zuidoost te versterken. De leerkracht speelt daarbij de belangrijkste rol, maar álle onderwijsmedewerkers dragen hun steentje bij: de directies motiveren en faciliteren, de Intern Begeleider zorgt voor de samenhang in het rekenprogramma, rekenspecialisten ondersteunen de leerkracht en rekenverbeterteams functioneren als 'versneller' bij het veranderproces. Het bestuur draagt zorg voor de noodzakelijke middelen en houdt toezicht op de resultaten van het project.

 

Enkele onderdelen van het projectplan worden hiernaast kort toegelicht: de projectorganisatie, de uitgangspunten en de programmalijnen. Wilt u het hele projectplan 2010/2011 downloaden, klik dan hier.