Learning Fair 2011


De scholen in Zuidoost hebben in het project Omdat elk kind telt! ruim twee jaar intensief gewerkt aan het (nog) beter maken van het rekenonderwijs voor de leerlingen. Geen eenvoudige opgave voor de schoolteams, zo blijkt onder andere uit de tussenbalans die de directies en besturen recent hebben opgemaakt. Sommige scholen hebben flinke stappen kunnen zetten. Andere scholen hebben beperkte voortgang geboekt.


Op 1 juni 2011 hebben we met elkaar gedeeld wat we in de afgelopen periode hebben geleerd om het rekenonderwijs op het bedoelde kwaliteitsniveau te brengen en te houden. Tijdens de Learning Fair informeerden we elkaar over de opbrengsten van alle inspanningen die we hebben geleverd.  De dag bestond uit twee delen: een ochtend- en middagdeel.


Ochtendprogramma: schoolbezoeken
Leerkrachten bezochten andere scholen om kennis te nemen van succesvolle praktijk van het rekenonderwijs van de betreffende school.
Klik hier voor een overzicht van de onderwerpen van de schoolpresentaties.

Middagprogramma
Na de gezamenlijke lunch vond in conferentiecentrum Amstelborgh/Borchland een plenair programma plaats waarin vanuit verschillende gezichtspunten de resultaten van het project Omdat elk kind telt! voor het voetlicht kwamen. Op een luchtige, visuele, informatieve en ludieke wijze reflecteerden verschillende betrokkenen op het project en gaven zij hun zienswijze op de vragen Wat hebben we geleerd? en Hoe verder? In verschillende marktkramen gaven kennispartners die een actieve bijdrage hebben geleverd aan het project informatie over bruikbare methodieken en hulpmiddelen voor scholen die verder werken aan het thema opbrengstgericht werken bij rekenen en taal.

Klik hier voor de hand-out van de presentatie van Ina Cijvat, senior-adviseur PO-Raad

Foto- en filmimpressies
Klik hier voor de filmimpressie over het project Omdat elk kind telt! in Zuidoost,
of hier voor de foto-impressie van het middagdeel van de Learning Fair.